lpNazwa plikuPobierz
1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pdf

 

 

Dokumenty składane przez osoby zainteresowane udziałem w projekcie

 

lpNazwa plikuPobierz
1 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji: Formularz rekrutacyjny word
2 Załącznik nr 1-5 do Formularza rekrutacyjnego: Oświadczenia word

 


 Dokumenty składane po zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie

 

lpNazwa plikuPobierz
1 Załącznik nr 6-10 do Formularza rekrutacyjnego: Oświadczenia i deklaracja word

 

lpNazwa plikuPobierz
1 Regulamin realizacji staży pdf

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1-2017-DA-1

Opublikowano: 23 styczeń 2017

 

Na przeprowadzenie zadań: „Identyfikacji potrzeb uczestnika”: testów psychologicznych oraz identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

1 Zapytanie ofertowe word
2 Formularz oferty cenowej word
3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia word
4 Zobowiązanie do zachowania poufności word
5 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych word
6 Oświadczenie o gotowości do przeprowadzenia zadań w dni wolne od pracy, tj. soboty i niedziele word
7 Oświadczenie o dyspozycyjności do przeprowadzenia zadań zleconych do 48 h word
8 Oświadczenie o dostępności czasowej w godz. 7:00-19:00 word
9 Oświadczenie word

 


 

Wyniki postępowania

 

Opublikowano: 31 styczeń 2017

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne:

1.         Król Zofia- zadanie A

2.         Rzepka Sabina- zadanie B

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DA/2

Opublikowano: 31 styczeń 2017

 

Na wynajem sal na:  „Identyfikację potrzeb uczestnika”: testy psychologiczne oraz identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach projektu „Czas na aktywizację Kobiet”.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

1 Zapytanie ofertowe word
2 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego word
3 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego word
4 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego word
6 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego word

 


 

Wyniki postępowania

 

Opublikowano: 8 luty 2017

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań objętych ofertą zostały wyłonione następujące osoby fizyczne i  podmioty:

1.       Ośrodek Szkolenia Zawodowego EDUKATOR Łukasz Rokosz, ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica – zadanie A

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DA/3a

Opublikowano: 20 kwiecień 2017

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 60 uczestników projektu.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

1 Zapytanie ofertowe word
2 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy word
3 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych word
4 Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług word
5 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry dydaktycznej uczestniczącej w realizacji zamówienia word
6 Załącznik nr 5 - Wykaz pomieszczeń word
7 Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że nie jestem w stanie upadłości bądź likwidacji word
8 Załącznik nr 7 - Deklaracja Wykonawcy gotowości do realizacji kursów zawodowych w terminie word

 

Zmiana w zapytaniu ofertowym nr 7.1/2017/DA/3a

 

Opublikowano: 25 kwiecień 2017

 

W związku ze zmianą treści w zapytaniu ofertowy nr 7.1/2017/DA/3a określoną w części XI. Przygotowanie Oferty: Składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty dokumenty:

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,

b) oświadczenie, że nie jestem w stanie upadłości bądź likwidacji,

c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

d) aktualny wpis instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. Zastępuje się treścią: Składając ofertę wspólnie z innymi podmiotami, każdy z nich musi załączyć do oferty dokumenty:

a) oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym,

b) oświadczenie, że nie jestem w stanie upadłości bądź likwidacji,

c) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do ewidencji działalności gospodarczej/wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz wiodący wykonawca załącza do oferty aktualny wpis instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wykonanie umowy.

 

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 04.05.2017 r do godziny 8.00.

 


 

Wyniki postępowania

 

Opublikowano: 10 maj 2017

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2017/DA/3a objętych ofertą zostały wyłonione następujące podmioty - szczegóły w załączniku

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 7.1/2017/DA/3b

Opublikowano: 11 styczeń 2018

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 29 uczestników projektu.

Szczegółowe informacje w załącznikach:

 

1 Zapytanie ofertowe word
2 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy word
3 Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych word
4 Załącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług word
5 Załącznik nr 4 - Wykaz kadry dydaktycznej uczestniczącej w realizacji zamówienia word
6 Załącznik nr 5 - Wykaz pomieszczeń word
7 Załącznik nr 6 - Oświadczenie, że nie jestem w stanie upadłości bądź likwidacji word
8 Załącznik nr 7 - Deklaracja Wykonawcy gotowości do realizacji kursów zawodowych w terminie word

 


 

Wyniki postępowania

 

Opublikowano: 22 styczeń 2018

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania do realizacji zadań do zapytania ofertowego nr 7.1/2017/DA/3b objętych ofertą zostały wyłonione następujące podmioty - szczegóły w załączniku